Používanie súborov Cookie

Snažíme sa o ich maximálnu ochranu a zabezpečenie, preto všetky osobné dáta, ktoré získame počas vašej návštevy webu www.littleones.sk spracovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

Šifrovanie SSL a zabezpečenie vašich osobných údajov

K zaisteniu väčšieho bezpečia a zamedzeniu prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom, používame kódovanie. Protokol SSL (Secure Socket Layer) prenáša získané osobné údaje v šifrovanej forme a zároveň overuje ich autenticitu, aby sme predchádzali neželanému zneužívaniu dát tretími osobami. Šifrovanie pomocou protokolu SSL ľahko identifikujete v stavovom riadku vášho prehliadača, kde sa objavuje vo forme ikony zavretého zámku a príslušná webová adresa začína skratkou https.

Kontaktný a rezervačný formulár

Kontaktovať našu spoločnosť  môžete pomocou kontaktného a rezervačného formulára uvedeného na našej webovej stránke v časti kontakt. Vaše osobné údaje ukladáme a využívame len za účelom opätovného nadviazania kontaktu alebo aby sme vám rezervovali to správne miesto. Do doby, než od vás neobdržíme písomné vyjadrenie nesúhlasu s nakladaním/spracovaním vašich údajov, ich budeme používať pri plnení vašich požiadaviek. Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom kontaktného formulára sú: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Informácie ohľadom použitia a ochrany vašich osobných údajov vám poskytneme prostredníctvom  t.č. 0917 059 965V Jahodnej, dňa 25.05.2018

Informácie dotknutých osôb

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

  

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci vedenia vlastného účtovníctva a výkonu podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom je:

Silvester Fucsek SiKoMa – electric, s miestom podnikania Nový rad 191/8, 930 21 Jahodná, IČO: 30 958 024

(ďalej len „My“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať

kontaktné údaje:

email: sikoma65@gmail.com

telefón: 0905 767 564

alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom poistení, Zákonom o zdravotnom poistení, Občianskym zákonníkom ako aj ďalšími predpismi.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

- predávať naše výrobky, poskytovať naše služby našim klientom, resp. vykonávať svoju obchodnú činnosť;
- plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
- chrániť legitímne záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

splnenie záväzkových povinností

plnenie zmluvy

súhlas dotknutej osoby

 

Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

splnenie ostatných zmluvných povinností

plnenie zmluvy

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon

splnenie ostatných zákonných povinností (inde nezaradených)

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľov

uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Exekučný poriadok

zabezpečenie súladu s právnymi predpismi

plnenie zákonnej povinnosti

verejný záujem

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

 

splnenie povinností na úseku registratúry a archívnictva, štátnej štatistiky, historického výskumu a vedeckému výskumu

verejný záujem

plnenie zákonnej povinnosti

zákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike,

vedenie predpísaného účtovníctva a daňovej agendy

plnenie zákonnej povinnosti

zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve

podpora odbytu

súhlas dotknutej osoby

Občiansky zákonník

 

 

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

  •          prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, štátnemu archívu, Štatistickému úradu SR, súdom,  advokátom, polícii,  Slovenskej obchodnej inšpekcii, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej činnosti (napr. IT služby), vrátane zamestnancov týchto osôb, notárom, exekútorom.

Sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame ani nevykonávame. Cloudové služby nevyužívame.

 

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Automatizované individuálne rozhodovanie s vylúčením ľudského zásahu nevykonávame.

Profilovanie sa vykonáva v jedinom prípade – v prípade registrácie zákazníka do nášho webshopu na http://www.sikoma.sk/ . Takáto registrácia je dobrovoľná, uskutočňuje sa za súčasného ponúknutia alternatívy nespojenej s registráciou a profilovaním. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade registrácie do nášho webshopu je Váš súhlas, vyjadrený zakliknutím príslušnej kolónky pri registrácii. Podmienky odvolania súhlasu sú súčasťou poučenia daného pri registrácii.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom, napr.:

- listiny (nosiče) týkajúce sa účtovníctva uchovávame  v zásade po dobu 10 rokov po ukončení účtovného  roka a zdaňovacieho obdobia
listiny (nosiče) týkajúce sa jednotlivých obchodných prípadov  uchovávame   po dobu 5 rokov od uzavretia obchodného prípadu (od dodania tovaru)
listiny (nosiče) týkajúce sa právnych sporov uchovávame   po dobu 10 rokov po ukončení právneho prípadu.

Likvidácii osobných údajov bránia napr.:
- nie je možné likvidovať originály listín
nie je možné likvidovať listiny, ktoré musia byť odovzdané štátnemu archívu
pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní,  ktoré obsahovo súvisí s obsahom listín, inak určených na likvidáciu.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné a včasné služby/tovar alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť naše služby/tovar. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe verejného záujmu.
 

 Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Máte právo  namietať proti spracúvaniu osobných údajov (iba ak je právnym základom spracúvania osobných údajov verejný záujem) a na prenosnosť osobných údajov (iba ak právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami). Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

To všetko v intenciách čl. 15 až 22 nariadenia GDPR.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.                                                                                                             


[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN